ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ณัฐพิมล เทศไธสง RP907475408TH ไปรษณีย์ไทย Sep 21, 2020 092020000007
ชุติสรา RP907473835TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2020 092020000005
ชนิดา ประสพผล ED343506044TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 16, 2020 092020000004
นริศรา วงศ์ศรี RP907462656TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000003
เมธาวี วรรธนทวาทศ RI083323029TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 15, 2020 092020000002
กวิสรา สรรพ​สุข​ ED206174019TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 07, 2020 092020000001
สุจิณณา ธรณ RI083308145TH ไปรษณีย์ไทย Aug 26, 2020 082020000008
นิภาพร อิงควรานนท์ RI083305952TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 11, 2020 082020000006
วรัทยา RP907403255TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2020 082020000005
สุธินันท์ นิ่มสวัสดิ์ RI031298289TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2020 082020000004
บงกช ทองลอง ED206090526TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2020 082020000003
อุไรวรรณ RI031298275TH ไปรษณีย์ไทย Aug 10, 2020 082020000002
สิริญญา สาระธนะ ED206090486TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2020 082020000001
Dujnapha RP866177138TH ไปรษณีย์ไทย Aug 03, 2020 072020000019
สรัญญา เทพคุ้มกัน RP866177115TH ไปรษณีย์ไทย Aug 03, 2020 072020000018
พรหมภัทร กสานติกุล RI083304149TH ไปรษณีย์ไทย Jul 29, 2020 072020000017
ชุติสรา RU924869246TH ไปรษณีย์ไทย Jul 27, 2020 072020000016
วรวลัญช์ สุภา RI083303568TH ไปรษณีย์ไทย Jul 20, 2020 072020000015
Neha RP866149640TH ไปรษณีย์ไทย Jul 14, 2020 072020000013
จินดารัตน์ คชพันธ์ RP866135464TH ไปรษณีย์ไทย Jul 13, 2020 072020000011
Sirivimon RI031285957TH ไปรษณีย์ไทย Jul 13, 2020 072020000009
Suthadsana ED142270307TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 13, 2020 072020000007
Upechhya Shakya ED142270324TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 13, 2020 072020000012
สุภัค หล่อนพเก้า ED142248051TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 10, 2020 072020000006
รัตนาภรณ์ สระทอง ED142238010TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 08, 2020 072020000005
เขมิกา ดารา ED142237941TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 08, 2020 072020000004
ปวีณา ดิษฐ์ป้าน ED142238023TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 08, 2020 072020000003
ชนิดา พุทธิแจ่ม ED142237972TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 08, 2020 072020000002
Thitaree ED142219024TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 01, 2020 062020000026
Sirivimon RI031271184TH ไปรษณีย์ไทย Jun 12, 2020 062020000005
น.ส.ชนัญชิดา กลัดสาคร ED073433325TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 11, 2020 062020000025
กันติชา เครือวงศ์วัฒน์ ED073433356TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 11, 2020 062020000003
ภัทรพรรณี อมาตยกุล ED073423827TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 10, 2020 062020000022
วรัญญา ศุกลปักษ์ ED073423875TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 10, 2020 062020000021
เกศินี จันมณี ED073418606TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 09, 2020 062020000020
อ.ปาลิน วรปรัชญาภาคิน RI031267763TH ไปรษณีย์ไทย Jun 09, 2020 062020000019
นิตรา​ แก้วเขียว RI031267794TH ไปรษณีย์ไทย Jun 09, 2020 062020000018
ฐิติพร จงไกรจักร์ ED073418606TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 09, 2020 062020000017
ร้านเสริมสวย Kyaw EG927983660TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 08, 2020 062020000015
ร้านเสริมสวย kyaw EG927983660TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 08, 2020 062020000010
ปณิตา มีแต้ม RC749770119TH ไปรษณีย์ไทย Jun 08, 2020 062020000011
อัมรัตน์ ประสิทธิ์ EG927983673TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 08, 2020 062020000014
Sirivimon RC749770105TH ไปรษณีย์ไทย Jun 08, 2020 062020000006
สิริหญิง ศรีสุพรรณ EG927983395TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 08, 2020 062020000016
ภัทร์พิชญ์ชา คนธสิงห์ EG927983418TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 08, 2020 062020000012
Chanathip Boonjubut RC749770153TH ไปรษณีย์ไทย Jun 08, 2020 062020000013
Natpreeya EG927983381TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 08, 2020 062020000007
สิรภัทร RC749770167TH ไปรษณีย์ไทย Jun 08, 2020 062020000009
ปลาย​พรรษา​ ขันทอง ED073403782TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 04, 2020 062020000002
ปณิตา มีแต้ม EI971697480TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 02, 2020 062020000001
ชื่อลูกค้า : ณัฐพิมล เทศไธสง
Tracking number : RP907475408TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000007
ชื่อลูกค้า : ชุติสรา
Tracking number : RP907473835TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000005
ชื่อลูกค้า : ชนิดา ประสพผล
Tracking number : ED343506044TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : นริศรา วงศ์ศรี
Tracking number : RP907462656TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : เมธาวี วรรธนทวาทศ
Tracking number : RI083323029TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : กวิสรา สรรพ​สุข​
Tracking number : ED206174019TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : สุจิณณา ธรณ
Tracking number : RI083308145TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000008
ชื่อลูกค้า : นิภาพร อิงควรานนท์
Tracking number : RI083305952TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000006
ชื่อลูกค้า : วรัทยา
Tracking number : RP907403255TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000005
ชื่อลูกค้า : สุธินันท์ นิ่มสวัสดิ์
Tracking number : RI031298289TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000004
ชื่อลูกค้า : บงกช ทองลอง
Tracking number : ED206090526TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000003
ชื่อลูกค้า : อุไรวรรณ
Tracking number : RI031298275TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : สิริญญา สาระธนะ
Tracking number : ED206090486TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000001
ชื่อลูกค้า : Dujnapha
Tracking number : RP866177138TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000019
ชื่อลูกค้า : สรัญญา เทพคุ้มกัน
Tracking number : RP866177115TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000018
ชื่อลูกค้า : พรหมภัทร กสานติกุล
Tracking number : RI083304149TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000017
ชื่อลูกค้า : ชุติสรา
Tracking number : RU924869246TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000016
ชื่อลูกค้า : วรวลัญช์ สุภา
Tracking number : RI083303568TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000015
ชื่อลูกค้า : Neha
Tracking number : RP866149640TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000013
ชื่อลูกค้า : จินดารัตน์ คชพันธ์
Tracking number : RP866135464TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000011
ชื่อลูกค้า : Sirivimon
Tracking number : RI031285957TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000009
ชื่อลูกค้า : Suthadsana
Tracking number : ED142270307TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000007
ชื่อลูกค้า : Upechhya Shakya
Tracking number : ED142270324TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000012
ชื่อลูกค้า : สุภัค หล่อนพเก้า
Tracking number : ED142248051TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000006
ชื่อลูกค้า : รัตนาภรณ์ สระทอง
Tracking number : ED142238010TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000005
ชื่อลูกค้า : เขมิกา ดารา
Tracking number : ED142237941TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : ปวีณา ดิษฐ์ป้าน
Tracking number : ED142238023TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000003
ชื่อลูกค้า : ชนิดา พุทธิแจ่ม
Tracking number : ED142237972TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : Thitaree
Tracking number : ED142219024TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000026
ชื่อลูกค้า : Sirivimon
Tracking number : RI031271184TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000005
ชื่อลูกค้า : น.ส.ชนัญชิดา กลัดสาคร
Tracking number : ED073433325TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000025
ชื่อลูกค้า : กันติชา เครือวงศ์วัฒน์
Tracking number : ED073433356TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : ภัทรพรรณี อมาตยกุล
Tracking number : ED073423827TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000022
ชื่อลูกค้า : วรัญญา ศุกลปักษ์
Tracking number : ED073423875TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000021
ชื่อลูกค้า : เกศินี จันมณี
Tracking number : ED073418606TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000020
ชื่อลูกค้า : อ.ปาลิน วรปรัชญาภาคิน
Tracking number : RI031267763TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000019
ชื่อลูกค้า : นิตรา​ แก้วเขียว
Tracking number : RI031267794TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000018
ชื่อลูกค้า : ฐิติพร จงไกรจักร์
Tracking number : ED073418606TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000017
ชื่อลูกค้า : ร้านเสริมสวย Kyaw
Tracking number : EG927983660TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000015
ชื่อลูกค้า : ร้านเสริมสวย kyaw
Tracking number : EG927983660TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000010
ชื่อลูกค้า : ปณิตา มีแต้ม
Tracking number : RC749770119TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000011
ชื่อลูกค้า : อัมรัตน์ ประสิทธิ์
Tracking number : EG927983673TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000014
ชื่อลูกค้า : Sirivimon
Tracking number : RC749770105TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000006
ชื่อลูกค้า : สิริหญิง ศรีสุพรรณ
Tracking number : EG927983395TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000016
ชื่อลูกค้า : ภัทร์พิชญ์ชา คนธสิงห์
Tracking number : EG927983418TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000012
ชื่อลูกค้า : Chanathip Boonjubut
Tracking number : RC749770153TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000013
ชื่อลูกค้า : Natpreeya
Tracking number : EG927983381TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000007
ชื่อลูกค้า : สิรภัทร
Tracking number : RC749770167TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000009
ชื่อลูกค้า : ปลาย​พรรษา​ ขันทอง
Tracking number : ED073403782TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : ปณิตา มีแต้ม
Tracking number : EI971697480TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
Powered by MakeWebEasy.com